لیست لبخیل راحة.
برای خسیس، هیچ آسایشی نیست.
الفقیه، ج 4، ص 394
bigtheme