سر خط خبر ها
النور فی العلم.
نورانیت، در دانش است.
کافی، ج 1، ص 28
خانه / روابط عمومی / فراخوان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

فراخوان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

فراخوان طرح های پژوهشی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری
فراخوان طرح های پژوهشی

با استعانت از خداوند متعال و باتوجه به اهمیت و ضرورت به کارگیری یافته های علمی – پژوهشی در سیاست گذاری های حوزه زنان و خانواده ، بدینوسیله معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده مهمترین اولویت های پژوهشی خود را اعلام می نماید.
لذا از پژوهشگران و محققان علاقمند، متخصص و دارای شرایط دعوت می شود، نسبت به ارائه طرحنامه پیشنهادی به این معاونت اقدام نمایند.

شرایط ارائه طرح:
– داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد همراه با سوابق پژوهشی
– ارائه طرحنامه مطابق دفترچه پیشنهاد طرح معاونت مندرج در سایت به آدرس : www.woman.gov.ir
– درج امضاء مجری یا مجریان ذیل صفحات دفترچه پیشنهادی و ارائه یک نسخه از آن همراه با فایل word به آدرس: م فردوسی ، خ استاد نجات اللهی – بالاتر از چهارراه سپند، پلاک ۱۶۲ ، ط ۵

مهلت ارسال طرحنامه:
مهلت ارسال طرحنامه حداکثر تا تاریخ ۹۴/۶/۳۱ خواهد بود.
متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با معاونت بررسی های راهبردی به شماره ۸۸۹۱۴۱۱۵ تماس حاصل نمایند.

اولویت های پژوهشی
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

الف – زنان و خانواده
– بررسی وضعیت موجود و مطلوب در تأمین امنیت زنان در خانواده و جامعه
– بررسی تعارض های هویتی دختران و زنان و پیامدهای ناشی از آن در ایران
– بررسی عوامل موثر بر پایداری رابطه های عاطفی در مناسبات میان جنسیتی و خانوادگی
– بررسی شیوه های تعمیم پذیری شاخصهای خانواده سالم در میان خانواده های ایرانی
– بررسی عوامل موثر و پیامدهای ناشی از تغییرات همسرگزینی در خانواده در ایران
– بررسی عوامل و فرایندهای موثر در ساماندهی کودکان کار و خیابان
– شناسایی شیوه های موثر در کاهش آسیب های کودکان در خانواده و پیشگیری از کودک آزاری

ب – سلامت جسمی و اجتماعی زنان
– بررسی پیامدهای جسمی و روحی ناشی از عدم توازن نقشهای زنان در خانه و کار
– بررسی نقش زنان در کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی در جامعه
– بررسی روند رشد و گسترش انواع و ابعاد آسیبهای اجتماعی در میان زنان
– شناسایی شیوه های ارتقا و تعمیم پذیری فعالیتهای ورزشی در میان زنان شاغل
– بررسی عوامل موثر بر نگرش مادران و دختران جوان نسبت به فرزند آوری

ج – اشتغال و کارآفرینی زنان
– شناسایی تاثیر تکنولوژی و فناوریهای نوین در تحول الگوی اشتغال زنان
– بررسی وضعیت موجود و مطلوب در کارآفرینی برای زنان سرپرست خانوار و زنان خودسرپرست
– بررسی عوامل موثر بر گرایش دختران تحصیلکرده دانشگاهی نسبت به فعالیت اقتصادی مستقل و منطبق با رشته تحصیلی خود
– بررسی نگرش زنان و دختران جوان تحصیلکرده نسبت به کار شناور (کار با حجم معین و زمان نامعین)

د – مشارکت زنان در توسعه
– بررسی عوامل موثر بر مشارکت زنان روستایی در مدیریت جامعه محلی
– بررسی عملکرد سازمانهای مردم نهاد در جلب مشارکت زنان اقشار اجتماعی مختلف زنان در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی
– بررسی موانع و عوامل ناظر بر شکل گیری شبکه های اجتماعی زنان در سطح محله، شهر و کشور
– بررسی شیوه ارتقای مشارکت زنان در فعالیتهای سیاسی جامعه
– بررسی سهم مشارکت زنان در اصلاح الگوی مصرف و حفظ محیط زیست در ایران

ه – زنان، حقوق و حاکمیت
– بررسی میزان آگاهی زنان و دختران نسبت به قوانین ناظر بر ازدواج
– بررسی تطبیقی قوانین حوزه خانواده در کشورهای اسلامی و غربی
– بررسی قوانین حمایتی ناظر بر خانواده و شناسایی فقدان های قانونی حوزه زنان و خانواده
– آسیب شناسی رویکرد نهادهای حاکمیتی و اجرایی نسبت به عدالت جنسیتی
– شناسایی شیوه های موثر ارتقای آگاهی مسئولان و دست اندرکاران حاکمیتی نسبت به مسائل زنان
– مطالعه تطبیقی قوانین و شرایط ناظر بر بیمه و اشتغال زنان در ایران و سایر کشورها

و – هنر
– آسیب شناسی تعارضهای هویتی ناظر بر رویکرد زنان نسبت به زیبایی
– بررسی نقش فعالیتهای هنری زنان در ارتقای کیفیت زندگی آنان

ز – باورهای دینی
– بررسی عوامل موثر در پایداری ارزشهای دینی در بین زنان و دختران
– بررسی اثربخشی باورهای دینی بر تاب آوری فردی و اجتماعی زنان و دختران

bigtheme