دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار

دیدار با دکتر حسین جعفری، رئیس محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان بیجار...

نوشته شده توسط در دسته بندی اخبار

دیدار با دکتر حسین جعفری، رئیس محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان بیجار برای نیازسنجی، بررسی و مطالعه به منظور همکاری در زمینه راه اندازی رشته‌های مرتبط به حوزه بهداشت و درمان.