دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار

تغیرات و بروزرسانی شبکه دانشگاه

نوشته شده توسط در دسته بندی اطلاعیه ها

بدین وسیله به اطلاع میرساند با توجه به بروزرسانی شبکه وزیرساخت دانشگاه آزاد اسلامی بیجار ، اختلات و عدم دسترسی به سامانه های دانشجویان و کارکنان وجود دارد.