دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار

اسامی دانشجویان ممتاز نیمسال دوم ۹۷-۹۶

نوشته شده توسط در دسته بندی اطلاعیه ها, مهم

 

رشته مقطع ورودی نفر اول نفر دوم نفر سوم
حسابداری كارشناسی ناپیوسته بهمن ۹۵ علی الیاس پور

۹۵۲۷۰۹۵۷۲

۱۹

مكانیك كارشناسی ناپیوسته بهمن ۹۵ رسول فروزان مهر

۹۵۲۷۰۹۲۶۶

۱۸٫۱۵

 

برق كارشناسی ناپیوسته مهر ۹۶ امیر سواری اله سقال

۹۶۲۱۹۱۴۳۳

۱۷٫۰۱

 

كامپیوتر كاردانی پیوسته بهمن ۹۵ سیدمصطفی موسوی

۹۵۱۱۲۷۴۶۲

۱۹٫۱۳

 

مكانیك كاردانی پیوسته مهر ۹۵ پوریا قاسمی

۹۵۱۱۱۱۴۸۲

۱۸٫۰۴

شرايط احراز دانشجوي ممتاز:

  1. در هيچ درسي نمره كمتر از ۱۲ نداشته باشد.
  2. حداقل تعداد واحد بدون احتساب دروس پيش نياز و جبراني ۱۸ واحد و بالاتر باشد.
  3. ميانگين نمرات در رشته هاي فني و مهندسي ۱۷،علوم انساني و هنر ۱۹ كمتر نباشد.