دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار

اساتید دانشگاه

fazeli
نام: شادی
نام خانوادگی: فاضلی
رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر

آخرین مرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
پست الکترونیک : Shadi_fazeli@yahoo.com
دانلود رزومه علمی

tajnesaie

نام : مهنا
نام خانوادگی: تاج نسایی
رشته تحصیلی: مهندسی عمران

آخرین مرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
پست الکترونیک : M.tajnesaie@iaubijar.ac.ir
دانلود رزومه علمی

dsc06486

نام : احسان
نام خانوادگی : جعفری
رشته تحصیلی: مهندسی عمران

آخرین مرک تحصیلی : دکترا
پست الکترونیک : E.jafari@iaubijar.ac.ir
دانلود رزومه علمی

cheraghzadeh
نام : ابوالقاسم
نام خانوادگی : چراغ زاده
رشته تحصیلی : مهندسی معماری

آخرین مرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

پست الکترونیک : Gh.cheraghzadeh@gmail.com
دانلود رزومه علمی

shahmoradi
نام : مسعود
نام خانوادگی: شاهمرادی
رشته تحصیلی : حسابداری

آخرین مرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
پستالکترونیک : Shahmoradi299@yahoo.com
دانلود رزومه علمی

fayzi
نام : مسعود
نام خانوادگی: فیضی
رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک

آخرین مرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
پست الکترونیک : Fayzi_masoud@ut.ac.ir
دانلود رزومه علمی

ghadimi
نام : محمد
نام خانوادگی: قدیمی
رشته تحصیلی: مهندسی برق

آخرین مرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
پست الکترونیک: Mu_ghadimi@yahoo.com
دانلود رزومه علمی

karimzadeh

نام : مسعود
نام خانوادگی: کریم زاده

رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر

آخرین مرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
پست الکترونیک : Masoudkarim1365@yahoo.com

دانلود رزومه علمی

nezami
نام : امید
نام خانوادگی : محمدنظامی
رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر

آخرین مرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
پست الکترونیک : Mnezami@iau-bijar.ac.ir
رزومه علمی

hemati
نام : سیروس
نام خانوادگی : همتی
رشته تحصیلی : مهندسی برق

آخرین مرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
پست الکترونیک : Siroos.hemmati@gmail.com
دانلود رزومه علمی