دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار

آئین نامه امتحانات دانشگاه آزاد اسلامی

نوشته شده توسط در دسته بندی اطلاعیه ها

تمامی دانشجویان عزیز موظف به رعایت این آئین نامه می باشند.